Menu Kontakt os
  • En-Da


Reservationsbetingelser


Generelt om reservation

Reservationssystemet fungerer som præ-booking af et givent medie i en given periode, uden nogen form for økonomisk binding fra kundens side.

Kunden har altså med reservationen forbeholdt sig retten til at booke det reserverede medie på et senere tidspunkt, dog senest 4 uger inden kampagnestart.

Nærværende reservationsbetingelser finder kun anvendelse fra tilbudsafgivelsen/reservationen og indtil kampagnens endelige booking eller annullering. Aftalebestemmelserne nedenfor finder derimod anvendelse ved kampagnens endelige booking.

Udløb af reservation

RESERVATIONER UDLØBER AUTOMATISK 4 UGER FØR KAMPAGNESTART I TILFÆLDE AF, AT PARTERNE IKKE HAR AFTALT ENDELIG BOOKING.

AFA Decaux kan i perioden indtil 4 uger før tidspunktet for den reserverede kampagnestart initiere en forespørgsel om endelig booking af den pågældende reservation. Denne forespørgsel betegnes ”48 timer”, og medfører, at man som kunde får 48 timer (opgjort på hverdage) til at træffe en beslutning om endelig booking eller afståelse af reservation. Kontaktes AFA Decaux ikke inden for 48 timer af forespørgslen, bortfalder reservationen automatisk, og kunden er således ikke berettiget til kampagneperioden eller yderligere orientering herom.

Regler for reservation

Kunden har ved reservationen af datoen/perioden for kampagnen mulighed for reservation af den på kampagneperioden direkte forudgående og/eller følgende uge.

Kampagner med mindre end 4 uger til kampagnestart

Muligheden for reservation gælder ikke for kampagner med mindre end 4 uger til kampagnestart.

 Aftalebestemmelser

 
1. Generelt

1.1. Disse bestemmelser (”Aftalebestemmelserne”) er gældende for alle aftaler om levering af ydelser vedr. analoge og digitale medier, medmindre andet er aftalt mellem Lejer og AFA Decaux A/S (herefter kaldet ”AFA Decaux”), samt skriftligt og endeligt bekræftet af AFA Decaux.

1.2. Aftalebestemmelserne skal altid læses i kombination med den særskilte ordrebekræftelse (”Ordrebekræftelsen”). Hvor indhold i Ordrebekræftelsen måtte fravige fra Aftalebestemmelserne, vil indholdet i Ordrebekræftelsen have forrang.

1.3. Det er Lejers ansvar at være bekendt med både Aftalebestemmelserne og Ordrebekræftelsens eventuelle fravigelser af Aftalebestemmelserne.

1.4. Ved køb af digitale produkter indeholdende content med data feed/HTML5 løsninger skal Lejer underskrive en særskilt compliance aftale, der ansvarsfritager AFA Decaux ved Lejers direkte upload af egne digitale materialer ved en række situationer, som nærmere defineret i compliance aftalen. Denne compliance aftale sendes til Lejer, og skal underskrives som forudsætning for Lejers adgang til de nødvendige systemer.

1.5. Der anvendes følgende definitioner i Aftalebestemmelserne:
”Reklamepladser” skal for analoge medier betyde antal plakater og ved digitale medier betyde gennemsnitlig share-of-time.
”Kampagneperiode” skal betyde Lejers kampagneperiode, målt som perioden fra hvor det første reklamemateriale er opsat og indtil det sidste reklamemateriale er nedtaget, og forstås derved også som ’visningsperiode’.

 

2. Opsætning - Standardbetingelser

2.1. AFA Decaux benytter de i dette afsnit fastsatte standardvilkår for opsætnings- og nedtagningsvilkår. Hvor særlige opsætnings- og nedtagningsvilkår er aftalt, fremgår dette altid ved ordrebekræftelsen under ”bemærkninger” jf. også pkt. 1.2.

2.2. For opsætning vedr. analoge medier gælder:

Abribus/Railboards: Opsætning finder normalt sted mellem søndag kl. 22:00 før visningsperiodes start til tirsdag kl. 16:00, hvor minimum 90% af kampagnen vil være opsat. Onsdag kl. 12 vil minimum 95% af kampagnen være opsat. Nedtagning finder normalt sted ved kampagnens afslutning, og indenfor samme tidsrum som ved opsætning.

2.3. For opsætning vedr. digitale medier gælder:

Digitalt content: Opsætning (upload) finder normalt sted mandag kl. 00:00. Nedtagning finder normalt sted umiddelbart lige inden næste opsætningsstart.

 

3. Priser

3.1. De af AFA Decaux gældende listepriser findes på www.afadecaux.dk. Det er alene de til enhver tid opdaterede priser på hjemmesiden, der er bindende for AFA Decaux, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2. Visningspriser er ekskl. opsætning, moms, andre statsafgifter samt materialer.

 

4. Vilkår

4.1. AFA Decaux tager forbehold for at det aftalte antal Reklamepladser kan variere med +/- 5% generelt i hele kampagneperioden. Skulle Lejer få mindre end 95% af de på Ordrebekræftelsen anførte Reklamepladser i den samlede kampagne periode, er Lejer berettiget til at få krediteret det forholdsmæssige beløb.

4.2. AFA Decaux yder i ingen tilfælde erstatning for produktionsomkostninger (herunder skilteproduktion), kreative omkostninger og andre forarbejdninger.

4.3. AFA Decaux udskifter ved en analog kampagne, så vidt som muligt, reklamemateriale der ødelægges eller forsvinder efter opsætningsstart, i det omfang, at nye leverancer heraf foretages af Lejer for egen regning.

4.4. Såfremt Lejer ved en analog kampagne ønsker at afhente et eventuelt restoplag af plakater efter endt kampagneperiode på AFA Decaux’ lager, skal der træffes særskilt aftale herom forinden kampagneperiodens start.

4.5. Kommune eller koncessionspartner kan til enhver tid og uden varsel forlange reklamestandere fjernet dersom trafikale, byggetekniske eller andre forhold nødvendiggør dette. Lejen (visningsprisen) reduceres forholdsmæssigt ved sådanne nedtagninger.

4.6. AFA Decaux forbeholder sig retten til at annullere Lejers kampagne, såfremt dennes kampagne helt eller delvist sammenfalder med en valgperiode i forbindelse med folketingsvalg eller kommunalvalg. AFA Decaux er i så fald forpligtet til skriftligt pr. mail at annullere kampagnen senest 48 hverdagstimer efter den officielle udskrivelse af et eventuelt valg. AFA Decaux vil i et sådant tilfælde refundere Lejer for hele kampagneprisen samt produktionsomkostninger ved materialetryk.

 

5. Indskrænkning i kampagneperiode: kreditering og hæveadgang

5.1. Hvis en Kampagneperiode indskrænkes med mere end 10%, krediterer AFA Decaux Lejer forholdsmæssigt for berørte aftaler – svarende til den procentuelle reduktion af visningen i den pågældende periode, jf. dog pkt. 5.2 nedenfor.

5.2. Såfremt indskrænkningen af Lejers Kampagneperiode ikke overstiger 10%, eller der opstår uforudsete hindringer for at se reklamen, som skyldes tredjepart, vil der ikke ske kreditering.

5.3. Lejer har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af AFA Decaux’ forsinkelse af opsætning, hvis forsinkelsen andrager mere end 66% af den aftalte kampagneperiode, og forsinkelsen ikke kan bebrejdes Lejer.

 

6. Force Majeure

6.1. Det aftalte opsætnings- eller nedtagningstidspunkt kan forskydes i det omfang driftsforstyrrelser skyldes strejke, lockout, regeringsforanstaltninger, driftsstandsning, forsinket eller forhindret tilførsel af reklamemateriale fra AFA Decaux’ leverandører, vejrforhold, transportforhindringer, krig, oprør, uroligheder og blokade eller anden force majeure, som ikke er nævnt her. En kampagneforskydning medfører ikke erstatning eller kompensation til Lejer.

6.1.1. AFA Decaux kan påberåbe sig bestemmelsen i pkt. 6.1 hvor ovenstående forhold umuliggør AFA Decaux’ eller AFA Decaux’ underleverandørers mulighed for at opfylde kontrakten.

6.1.2. Lejer kan påberåbe sig bestemmelsen i pkt. 6.1 hvor ovenstående forhold påvirker tredjepart (eksempelvis koncessionspartnere eller AFA Decaux’ samarbejdspartnere), således at Lejers reklamemateriale ingen værdi måtte have i perioden for force majeure begivenheden. Lejer kan ikke hæve aftalen, hvis forhold nævnt i pkt. 6.1 indtræder.

 

7. Lejers ydelse

7.1. Lejer skal indenfor leveringsfristen levere følgende til AFA Decaux:
Ved analoge medier leveres færdige plakater i et oplag, dimensioner og teknisk udførelse som fastlagt af AFA Decaux.
Ved digitale medier leveres digitale filer i henhold til de tekniske specifikationer som fastlagt af AFA Decaux.

7.1.1. Leveringsfrist samt øvrige tekniske beskrivelser er anført i Ordrebekræftelsen.

7.1.2. Er reklamematerialet ikke leveret rettidigt til AFA Decaux, eller opfylder de ikke AFA Decaux’ tekniske og juridiske krav jf. pkt. 7.1 og afsnit 8, vil opsætning forskydes indtil forholdene er bragt i orden uden kompensation til Lejer. Hvis opsætning ikke kan forskydes og finde sted inden udløbet af Lejers Kampagneperiode, vil opsætning ikke finde sted.

7.2. AFA Decaux er berettiget til at kræve betaling af den fulde visningspris for perioden Lejers Kampagneperiode samt kræve erstattet meromkostninger ved Lejers forsinkelser og, manglende overholdelse af kravene til indhold. AFA Decaux kan i tillæg hertil kræve erstattet meromkostninger ved AFA Decaux’ overarbejde og lignende.

7.3. AFA Decaux’ salg af ydelser til Lejer er at betragte som eksklusiv, hvorfor Lejer under ingen omstændigheder må videreoverdrage eller videresælge ydelser til tredjepart uden AFA Decaux’ forudgående samtykke.

 

8. Krav til reklamernes indhold

8.1. Lejer indestår for, at reklamerne udformes i overensstemmelse med dansk lovgivning samt efter de til enhver tid gældende internationale kodeks for markedsføring.

8.2.  AFA Decaux tilstræber, at reklamer for forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere ikke sker i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, som AFA Decaux er ansvarlig for jf. markedsføringslovens § 11b, men AFA Decaux indestår ikke herfor.

8.3. Visse kommuner og koncessioner kan umiddelbart ikke godkende politisk eller partipolitisk reklame - og ej heller religiøst, voldeligt eller pornografisk indhold samt reklame af polemisk art vendt mod statslige og kommunale institutioner. AFA Decaux forbeholder sig derfor ret til at indhente endelig godkendelse af reklamen hos de pågældende koncessioner. Ingen reklame må skade kommuner eller koncessionspartnere.

8.3.1. Dette medfører ikke, at Lejer har hel eller delvis ret til refundering af visningspris eller materiale.

8.4. Lejer forpligter sig til at friholde AFA Decaux for ethvert ansvar, som en reklamekampagne måtte medføre, herunder – men ikke begrænset til – hvis en reklamekampagnes tekst, indhold eller udformning er i strid med de markedsføringsretlige regler. Denne forpligtelse gælder også ved brand-aktivering, herunder sampling.

8.5. AFA Decaux forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en reklamekampagne. AFA Decaux gør i denne forbindelse opmærksom på, at AFA Decaux har udarbejdet interne guidelines definereret i samarbejde med forskellige interesseorganisationer heriblandt Sex & Samfund* og Alkoholreklamenævnet**.

AFA Decaux både anbefaler og opfordrer Lejer til at rette sig efter de for kampagnen relevante retningslinjer, herunder f.eks. Alkoholreklamenævnets Retningslinjer for markedsføring af alkohol***. Er der tale om markedsføring af alkohol, anbefaler og opfordrer AFA Decaux Lejer til at få kampagnen/samplingen forhåndsvurderet hos Alkoholreklamenævnet.

*
https://www.sexogsamfund.dk/

**
https://alkoholreklamenaevnet.dk/

***
https://alkoholreklamenaevnet.dk/retningslinjerne/gode-raad-til-markedsfoeringen/

 

9. Diverse

9.1. AFA Decaux kan ikke gøres ansvarlig for hærværk eller nogen anden form for skade på den eller de lejede reklamestandere eller på selve reklamematerialet.

9.2. Skulle AFA Decaux miste reklameretten inden udløbet af Lejers Kampagneperiode, træder Lejers kontrakt samtidig ud af kraft, medmindre AFA Decaux transporterer kontrakten til en ny indehaver af den pågældende reklameret.

9.3. AFA Decaux forbeholder sig i tillæg til pkt. 8.3.3, rettigheden til på enhver tid at afvise at føre en kampagne uden begrundelse, såfremt den af AFA Decaux skulle findes at stride mod AFA Decaux’ interesser.

 

10. Annullering af aftale samt bindende ordre fra ny lejer

10.1. Skriftlig annullering af en ordrebekræftelse kan ske vederlagsfrit for Lejer indtil seks måneder før Kampagneperioden (første visningsdato). Såfremt annullering sker senere end seks måneder før den aftalte første visningsdato (efter annulleringsfristens udløb), er Lejer pligtig til at betale den fulde visningspris. 

10.1.1. Den annullerende lejer (Lejer) har mulighed for at anvise en anden lejer, men indestår dog for den af ham anviste lejers opfyldelse af aftalen. Dette skal dog godkendes af AFA Decaux.

10.1.2. Lejer har, som alternativ til pkt. 10.1.1, også mulighed for at flytte kampagnetidspunktet, dog såfremt at AFA Decaux er underrettet herom senest 6 måneder før Kampagneperioden (første visningsdato). Flytning af kampagne vil udløse en fornyet prisforhandling. 

10.2. Såfremt en ny lejer, inden udløbet af eksisterende ordreholders (Lejers) annulleringsfrist, ønsker at indgå bindende aftale, er AFA Decaux berettiget til at give eksisterende ordreholder 48 timer til at bestemme, hvorvidt den indgåede ordre ønskes opretholdt som uopsigelig eller i modsat fald ønskes annulleret.

10.3. Den nye lejers mulighed for annullering af en aftale efter pkt. 10.1 bortfalder i tilfælde af, at den originale ordreholder (Lejer) har annulleret den originale ordre og benyttet sig af pkt. 10.1.1, og den nye lejer har indgået bindende aftale jf. pkt. 10.2.

 

11. Betalingsvilkår

11.1. Betalingsfrist fremgår af Ordrebekræftelsen.

11.2. Ved for sen betaling beregnes morarenter fra forfaldsdato pr. påbegyndt måned. Morarente fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende sats i renteloven, og er den fastsatte procentsats + den fastsatte referencesats (Nationalbankens gældende udlånsrente). Ved for sen betaling opkræves desuden det gældende kompensationsgebyr efter renteloven.

11.3. Lejer er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen eller foretage modregning.

11.4. AFA Decaux forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at AFA Decaux kommer i besiddelse af oplysninger, som viser at Lejers betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalingen giver endvidere AFA Decaux ret til at ophæve alle aftaler med Lejer.

11.5. Såfremt der indgives anmeldelse om betalingsstandsning eller afsiges konkursdekret overfor Lejer, er AFA Decaux berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning og gøre det fulde krav i henhold til aftalen gældende over for Lejer eller dennes konkursbo.

 

12. Lovvalg og værneting

12.1. Tvister mellem AFA Decaux og Lejer indbringes efter dansk ret ved retten i Aarhus som værneting. I tilfælde af at tvisten henhører under landsret i første instans, er Vestre Landsret aftalt som værneting.


Gældende fra d. 25. januar 2023