Menu Kontakt os
AFA JCDecaux -_2_gør_det_enkelt_mupi_abribus_gode_rad outdoor
 


Reservationsbetingelser


Generelt om reservation

Reservationssystemet fungerer som præ-booking af et givent medie i en given periode, uden nogen form for økonomisk binding fra kundens side.

Kunden har altså med reservationen forbeholdt sig retten til at booke det reserverede medie på et senere tidspunkt, dog senest 4 uger inden kampagnestart.

Nærværende reservationsbetingelser finder kun anvendelse fra tilbudsafgivelsen/reservationen og indtil kampagnens endelige booking eller annullering. Aftalebestemmelserne nedenfor finder derimod anvendelse ved kampagnens endelige booking.

Udløb af reservation

RESERVATIONER UDLØBER AUTOMATISK 4 UGER FØR KAMPAGNESTART I TILFÆLDE AF, AT PARTERNE IKKE HAR AFTALT ENDELIG BOOKING.

AFA JCDecaux kan i perioden indtil 4 uger før tidspunktet for den reserverede kampagnestart initiere en forespørgsel om endelig booking af den pågældende reservation. Denne forespørgsel betegnes ”48 timer”, og medfører, at man som kunde får 48 timer (opgjort på hverdage) til at træffe en beslutning om endelig booking eller afståelse af reservation. Kontaktes AFA JCDecaux ikke indenfor 48 timer af forespørgslen, bortfalder reservationen automatisk, og kunden er således ikke berettiget til kampagneperioden eller yderligere orientering herom.

Regler for reservation

Kunden har ved reservationen af datoen/perioden for kampagnen mulighed for reservation af den på kampagneperioden direkte forudgående og/eller følgende uge.

Kampagner med mindre end 4 uger til kampagnestart

Muligheden for reservation gælder ikke for kampagner med mindre end 4 uger til kampagnestart.

 


Aftalebestemmelser

 
1. Generelt

1.1. Disse bestemmelser (”Aftalebestemmelserne”) er gældende for alle aftaler om levering af ydelser vedr. analoge og digitale medier, medmindre andet er aftalt mellem Lejer og AFA JCDecaux A/S (herefter kaldet ”AFA JCDecaux”), samt skriftligt og endeligt bekræftet af AFA JCDecaux.

1.2. Aftalebestemmelserne skal altid læses i kombination med den særskilte ordrebekræftelse (”Ordrebekræftelsen”). Hvor indhold i Ordrebekræftelsen måtte fravige fra Aftalebestemmelserne, vil indholdet i Ordrebekræftelsen have forrang.

1.3. Det er Lejers ansvar at være bekendt med både Aftalebestemmelserne og Ordrebekræftelsens eventuelle fravigelser af Aftalebestemmelserne.

1.4. Der anvendes følgende definitioner i Aftalebestemmelserne:
”Reklamepladser” skal for analoge medier betyde antal plakater og ved digitale medier betyde gennemsnitlig share-of-time.
”Kampagneperiode” skal betyde Lejers kampagneperiode, målt som perioden fra hvor det første reklamemateriale er opsat og indtil det sidste reklamemateriale er nedtaget, og forstås derved også som ’visningsperiode’.

 

2. Opsætning - Standardbetingelser

2.1. AFA JCDecaux benytter de i dette afsnit fastsatte standardvilkår for opsætnings- og nedtagningsvilkår. Hvor særlige opsætnings- og nedtagningsvilkår er aftalt, fremgår dette altid ved ordrebekræftelsen under ”bemærkninger” jf. også pkt. 1.2.

2.2. For opsætning vedr. analoge medier gælder:

Abribus/Railboards: Opsætning finder normalt sted mellem mandag kl. 00:00 til tirsdag kl. 16:00. Nedtagning finder normalt sted ved kampagnens afslutning, og indenfor samme tidsrum som ved opsætning.

Metro: Opsætning finder normalt sted mellem søndag kl. 22:00 (inden kampagnestart mandag) til tirsdag kl. 05:00. Nedtagning finder normalt sted ved kampagnens afslutning, og indenfor samme tidsrum som ved opsætning.

Øvrige formater: Opsættes og nedtages efter aftale. Der henvises i det hele til ”bemærkninger” ved ordrebekræftelsen.

2.3. For opsætning vedr. digitale medier gælder:

Digitalt content: Opsætning (upload) finder normalt sted mandag kl. 00:00. Nedtagning finder normalt sted umiddelbart lige inden næste opsætningsstart.

 

3. Priser

3.1. De af AFA JCDecaux gældende listepriser findes på www.afajcd.dk. Det er alene de til enhver tid opdaterede priser på hjemmesiden, der er bindende for AFA JCDecaux, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2. Visningspriser er ekskl. opsætning, moms, andre statsafgifter samt materialer.

 

4. Vilkår

4.1. AFA JCDecaux tager forbehold for at det aftalte antal Reklamepladser kan variere med +/- 5%. Skulle Lejer få mindre end 95% af de på Ordrebekræftelsen anførte Reklamepladser, er Lejer berettiget til at få krediteret det forholdsmæssige beløb.

4.2. AFA JCDecaux yder i ingen tilfælde erstatning for produktionsomkostninger (herunder skilteproduktion), kreative omkostninger og andre forarbejdninger.

4.3. AFA JCDecaux udskifter ved en analog kampagne, så vidt som muligt, reklamemateriale der ødelægges eller forsvinder efter opsætningsstart, i det omfang, at nye leverancer heraf foretages af Lejer for egen regning.

4.4. Såfremt Lejer ved en analog kampagne ønsker at afhente et eventuelt restoplag af plakater efter endt kampagneperiode på AFA JCDecaux’ lager, skal der træffes særskilt aftale herom forinden kampagneperiodens start.

4.5. Kommune eller koncessionspartner kan til enhver tid og uden varsel forlange reklamestandere fjernet dersom trafikale, byggetekniske eller andre forhold nødvendiggør dette. Lejen (visningsprisen) reduceres forholdsmæssigt ved sådanne nedtagninger.

4.6. AFA JCDecaux forbeholder sig retten til at annullere Lejers kampagne, såfremt dennes kampagne helt eller delvist sammenfalder med en valgperiode i forbindelse med folketingsvalg. AFA JCDecaux er i så fald forpligtet til skriftligt pr. mail at annullere kampagnen senest 48 hverdagstimer efter den officielle udskrivelse af et eventuelt valg. AFA JCDecaux vil i et sådant tilfælde refundere Lejer for hele kampagneprisen samt produktionsomkostninger ved materialetryk.

4.7. AFA JCDecaux forbeholder sig retten til at annullere (se pkt. 4.7.1) eller indskrænke (se pkt. 4.7.2) Lejers kampagne, for så vidt denne omfatter køb af reklameplads på metrostationer.   

4.7.1. Retten til at annullere en kampagne gælder udelukkende i tilfælde, hvor en anden lejer har booket produktet ”Dominans” på den/de pågældende metrostation(er).

4.7.1.1. Ved annullering efter pkt. 4.7.1 vil der ske kreditering af visningsbeløbet svarende til det annullerede/nedtagne produkt.

4.7.1.2. Lejer har som alternativ til kreditering efter pkt. 4.7.1.1 mulighed for reallokering af mediespendet til andre medier, hvilket dog kræver særskilt forhandling.

4.7.2. Retten til at indskrænke en kampagne gælder ved Lejers booking af produktet ”Dominans”. Her gælder, at Metro Service har mulighed for at vise digitale servicemeddelelser i forbindelse med planlagte driftsforstyrrelser i tidsrummet 19.00 – 04.00 hver søndag til og med torsdag. Disse servicemeddelelser vises på de digitale skærme i 10 sekunder hvert minut indenfor disse tidsrum.

4.7.2.1. Ved indskrænkning efter pkt. 4.7.2 vil der ikke ske kreditering.

 

5. Indskrænkning i kampagneperiode: kreditering og hæveadgang

5.1. Hvis en Kampagneperiode indskrænkes med mere end 10%, krediterer AFA JCDecaux Lejer forholdsmæssigt for berørte aftaler – svarende til den procentuelle reduktion af visningen i den pågældende periode, jf. dog pkt. 5.2 nedenfor.

5.2. Såfremt indskrænkningen af Lejers Kampagneperiode ikke overstiger 10%, eller der opstår uforudsete hindringer for at se reklamen, som skyldes tredjepart, vil der ikke ske kreditering.

5.3. Lejer har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af AFA JCDecaux’ forsinkelse af opsætning, hvis forsinkelsen andrager mere end 66% af den aftalte kampagneperiode, og forsinkelsen ikke kan bebrejdes Lejer.

 

6. Force Majeure

6.1. Det aftalte opsætnings- eller nedtagningstidspunkt kan forskydes i det omfang driftsforstyrrelser skyldes strejke, lockout, regeringsforanstaltninger, driftsstandsning, forsinket eller forhindret tilførsel af reklamemateriale fra AFA JCDecaux’ leverandører, vejrforhold, transportforhindringer, krig, oprør, uroligheder og blokade eller anden force majeure, som ikke er nævnt her. En kampagneforskydning medfører ikke erstatning eller kompensation til Lejer.

6.1.1. AFA JCDecaux kan påberåbe sig bestemmelsen i pkt. 6.1 hvor ovenstående forhold umuliggør AFA JCDecaux’ eller AFA JCDecaux’ underleverandørers mulighed for at opfylde kontrakten.

6.1.2. Lejer kan påberåbe sig bestemmelsen i pkt. 6.1 hvor ovenstående forhold påvirker tredjepart (eksempelvis koncessionspartnere eller AFA JCDecaux’ samarbejdspartnere), således at Lejers reklamemateriale ingen værdi måtte have i perioden for force majeure begivenheden. Lejer kan ikke hæve aftalen, hvis forhold nævnt i pkt. 6.1 indtræder.

 

7. Lejers ydelse

7.1. Lejer skal indenfor leveringsfristen levere følgende til AFA JCDecaux:
Ved analoge medier leveres færdige plakater i et oplag, dimensioner og teknisk udførelse som fastlagt af AFA JCDecaux.
Ved digitale medier leveres digitale filer i henhold til de tekniske specifikationer som fastlagt af AFA JCDecaux.

7.1.1. Leveringsfrist samt øvrige tekniske beskrivelser er anført i ordrebekræftelsen.

7.1.2. Er reklamematerialet ikke leveret rettidigt til AFA JCDecaux, eller opfylder de ikke AFA JCDecaux’ tekniske krav jf. pkt. 7.1, vil opsætning forskydes indtil forholdene er bragt i orden uden kompensation til Lejer.

7.2. AFA JCDecaux er berettiget til at kræve betaling af den fulde visningspris for perioden samt kræve erstattet meromkostninger ved Lejers forsinkelser, AFA JCDecaux’ overarbejde og lignende.

7.3. AFA JCDecaux’ salg af ydelser til Lejer er at betragte som eksklusiv, hvorfor Lejer under ingen omstændigheder må videreoverdrage eller videresælge ydelser til tredjepart uden AFA JCDecaux’ forudgående samtykke.

 

8. Krav til reklamernes indhold

8.1. Lejer indestår for, at reklamerne udformes i overensstemmelse med dansk lovgivning samt efter de til enhver tid gældende internationale kodeks for markedsføring.

8.2. Visse kommuner og koncessioner kan umiddelbart ikke godkende politisk eller partipolitisk reklame- og ej heller religiøst eller pornografisk indhold, samt reklame af polemisk art vendt mod statslige og kommunale institutioner. AFA JCDecaux forbeholder sig derfor ret til at indhente endelig godkendelse af reklamen hos de pågældende koncessioner. Ingen reklame må skade kommuner eller koncessionspartnere.

8.2.1. Dette medfører ikke, at Lejer har hel eller delvis ret til refundering af visningspris eller materiale.

8.2.2. I tvivlstilfælde vedrørende en reklames tekst eller udformning i øvrigt, forpligter Lejer sig til at friholde AFA JCDecaux for ethvert ansvar, som reklamen måtte medføre.

8.2.3. AFA JCDecaux forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en reklames tekst eller udformning ved tvivlstilfælde.

 

9. Diverse

9.1. AFA JCDecaux kan ikke gøres ansvarlig for hærværk eller nogen anden form for skade på den eller de lejede reklamestandere eller på selve reklamematerialet.

9.2. Skulle AFA JCDecaux miste reklameretten inden indeværende kontrakt udløber, træder denne samtidig ud af kraft, medmindre AFA JCDecaux transporterer kontrakten til en ny indehaver af den pågældende reklameret.

9.3. AFA JCDecaux forbeholder sig i tillæg til pkt. 8.2.3, rettigheden til på enhver tid at afvise at føre en kampagne uden begrundelse, såfremt den af AFA JCDecaux skulle findes at stride mod AFA JCDecaux’ interesser.

 

10. Annullering af aftale samt bindende ordre fra ny lejer

10.1. Skriftlig annullering af en ordrebekræftelse kan ske vederlagsfrit for Lejer indtil seks måneder før Kampagneperioden (første visningsdato). Såfremt annullering sker senere end seks måneder før den aftalte første visningsdato (efter annulleringsfristens udløb), er Lejer pligtig til at betale den fulde visningspris. 

10.1.1. Den annullerende lejer (Lejer) har mulighed for at anvise en anden lejer, men indestår dog for den af ham anviste lejers opfyldelse af aftalen. Dette skal dog godkendes af AFA JCDecaux.

10.1.2. Lejer har, som alternativ til pkt. 10.1.1, også mulighed for at flytte kampagnetidspunktet, dog såfremt at AFA JCDecaux er underrettet herom senest 6 måneder før Kampagneperioden (første visningsdato). Flytning af kampagne vil udløse en fornyet prisforhandling. 

10.2. Såfremt en ny lejer, inden udløbet af eksisterende ordreholders (Lejers) annulleringsfrist, ønsker at indgå bindende aftale, er AFA JCDecaux berettiget til at give eksisterende ordreholder 48 timer til at bestemme, hvorvidt den indgåede ordre ønskes opretholdt som uopsigelig eller i modsat fald ønskes annulleret.

10.3. Den nye lejers mulighed for annullering af en aftale efter pkt. 10.1 bortfalder i tilfælde af, at den originale ordreholder (Lejer) har annulleret den originale ordre og benyttet sig af pkt. 10.1.1, og den nye lejer har indgået bindende aftale jf. pkt. 10.2.

 

11. Betalingsvilkår

11.1. Betalingsfrist fremgår af Ordrebekræftelsen.

11.2. Ved for sen betaling beregnes morarenter fra forfaldsdato pr. påbegyndt måned. Morarente fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende sats i renteloven, og er den fastsatte procentsats + den fastsatte referencesats (Nationalbankens gældende udlånsrente). Ved for sen betaling opkræves desuden det gældende kompensationsgebyr efter renteloven.

11.3. Lejer er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen eller foretage modregning.

11.4. AFA JCDecaux forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at AFA JCDecaux kommer i besiddelse af oplysninger, som viser at Lejers betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalingen giver endvidere AFA JCDecaux ret til at ophæve alle aftaler med Lejer.

11.5. Såfremt der indgives anmeldelse om betalingsstandsning eller afsiges konkursdekret overfor Lejer, er AFA JCDecaux berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning og gøre det fulde krav i henhold til aftalen gældende over for Lejer eller dennes konkursbo.

 

12. Lovvalg og værneting

12.1. Tvister mellem AFA JCDecaux og Lejer indbringes efter dansk ret ved retten i Aarhus som værneting. I tilfælde af at tvisten henhører under landsret i første instans, er Vestre Landsret aftalt som værneting.


Gældende fra d. 30. april 2019