Reservations- og aftalebestemmelser

Reservation

Reservationssystemet er en pre-booking af et givet medie i en given periode, uden nogen form for økonomisk binding fra kundens side.

Som reservist har man som kunde ret til at booke det reserverede medie.

4 UGER FØR KAMPAGNESTART UDLØBER RESERVATIONER AUTOMATISK

AFA JCDecaux kan op til 4 uger før kampagnestart starte ”48 timer” på en reservation. 48 timer betyder, at man som reservist får 48 timer (opgjort på hverdage) til at træffe en beslutning om booking eller afståelse af reservation. AFA JCDecaux kan således på ethvert givent tidspunkt starte 48 timer på kampagner, som er reserveret op til 4 uger før kampagnestart. Kontaktes AFA JCDecaux ikke indenfor 48 timer, bortfalder reservationen automatisk, og kunden er således ikke berettiget til yderligere orientering herom. 4 uger før kampagnestart udløber reservationer automatisk.

REGLER FOR AT VÆRE RESERVIST

Der kan max. reserveres én periode ud over den forventede kampagnelængde – altså plus eller minus en periode.

KAMPAGNER BOOKET MINDRE END 4 UGER FØR KAMPAGNESTART

For kampagner, som har mindre end 4 uger til evt. eksekvering, bortfalder muligheden for reservation.

Aftalebestemmelser

1. GENERELT

Disse bestemmelser er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af
AFA JCDecaux as – herefter kaldet AFA.

2. PRISER

Visningspriser er eksklusiv opsætning, moms, andre statsafgifter og materialer. Antallet af opsatte plakater kan variere. Skulle lejere få mindre end 95% af de på ordrebekræftelsen anførte pladser, er lejer berettiget til at få krediteret det forholdsmæssige beløb.

AFA opsætter og nedtager plakater i det omfang og på de tidspunkter, der fremgår af ordrebekræftelsen.

Opsætning og nedtagning kan forekomme dagene op til og efter tidspunktet for kampagnen.

3. VILKÅR

3.1. AFA tager forbehold for at aftalte antal reklamepladser kan variere med +/- 5%.

3.2. Det aftalte opsætnings- eller nedtagningstidspunkt kan forskydes i det omfang driftsforstyrrelser skyldes strejke, lockout, regeringsforanstaltninger, driftsstandsning, forsinket eller forhindret tilførsel af reklamematerialet, naturforhold, transportforhindringer, krig, oprør, uroligheder og blokade eller anden force majeure, som ikke er nævnt her.

3.3. Lejeren har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse af opsætning som ovenfor nævnt, hvis forsinkelsen andrager mere end 66% af den aftalte visningsperiode, og forsinkelsen ikke kan bebrejdes lejeren. Lejeren kan ikke hæve aftalen, hvis reklamevisning på grund af forhold nævnt i stk. 3.2. finder sted, efter opsætningen af reklamematerialet har fundet sted.

3.4. Hvis forskydning af opsætnings- eller nedtagningstidspunktet ikke kan lade sig gøre, som nævnt i stk. 3.2. – og indskrænkningen i driften i en visningsperiode er på mere end 10% krediterer AFA lejeren forholdsmæssigt for allerede indgåede aftaler – svarende til den procentuelle reduktion i visningen i den pågældende periode.

Hvis indskrænkningen i driften i en visningsperiode, viser sig at være mindre end 10%, eller uforudsete hindringer for at se reklamen, som skyldes tredjepart, vil der ikke finde kreditering sted.

3.5. Der ydes ikke erstatning for skilteproduktion, kreative omkostninger og andre forarbejder.

3.6. AFA udskifter i videst muligt omfang ødelagt eller forsvundet reklamemateriale i det omfang, leverancer heraf finder sted fra lejeren.

Kommune eller koncession kan til enhver tid og uden varsel forlange reklamepladser fjernet dersom trafikale, byggetekniske eller andre forhold nødvendig gør dette. Lejen reduceres forholdsmæssig ved sådanne nedtagninger

Såfremt lejer ønsker at afhente et eventuelt restoplag af plakater efter kampagnen på AFA’s lager, skal der træffes aftale herom inden kampagneperiodens afslutning.

4. LEJERENS YDELSE

Lejeren leverer færdige plakater til AFA i et oplag, dimensioner og teknisk udførelse som fastlagt af AFA.

Leveringsfrist samt øvrige tekniske beskrivelser er anført i ordrebekræftelsen.

4.1 Er plakaterne ikke fremkommet rettidigt til den opgivne leveringsadresse eller opfylder de ikke AFA’s krav til oplag, dimensioner og/eller teknisk udførelse, kan opsætning af plakaterne ikke påregnes i hele den aftalte periode.

AFA er berettiget til at kræve betaling af den fulde visningspris for perioden samt kræve erstattet meromkostninger ved forsinkelser.

4.2 Plakaterne skal udformes i overensstemmelse med det internationale kodex for markedsføring.

Visse kommuner og koncessioner kan umiddelbart ikke godkende politisk eller partipolitisk reklame- og ej heller religiøs eller pornografisk propaganda, samt reklame af polemisk art vendt mod statslige og kommunale institutioner. AFA forbeholder sig derfor ret til at indhente endelig godkendelse af reklamen hos de pågældende koncessioner. Ingen reklame må skade kommune eller koncession.

Dette medfører ikke, at lejer har hel eller delvis ret til refusion af visningspris eller materiale.

4.3 I tvivlstilfælde vedrørende en reklames tekst eller udformning i øvrigt forpligter lejer sig til at friholde AFA for ethvert ansvar, som den måtte påføre disse.

5. DIVERSE

AFA kan ikke gøres ansvarlig for hærværk eller nogen anden form for skade på det lejede eller reklamematerialet.

5.1 Skulle AFA miste reklameretten inden indeværende kontrakt udløber, træder denne samtidig ud af kraft, med mindre AFA transporterer kontrakten til en ny indehaver af den pågældende reklameret.

6. ANNULLERING AF AFTALE

Skriftlig annullering af en ordrebekræftelse kan ske vederlagsfrit for lejer indtil 6 måneder før første visningsdato.

Såfremt annullering sker senere end 6 måneder før den aftalte første visningsdato, er lejer pligtig til at betale den fulde visningspris. Den annullerede lejer har ret til at anvise en anden lejer, men indestår dog for den af ham anviste lejers opfyldelse af aftalen.

Hvis en lejer inden annulleringsfristens ikrafttrædelse ønsker at indgå bindende aftale, er AFA berettiget til at give eksisterende ordreholder 48 timer til at bestemme, hvorvidt den indgåede ordre ønskes opretholdt som uopsigelig eller i modsat fald ønskes annulleret.

7. BETALING

Betalingsfrist fremgår af ordrebekræftelsen.

7.1. Ved for sen betaling beregnes renten fra forfaldsdato med 2% pr. påbegyndt måned.

Lejer er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen eller foretage modregning.

AFA forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af at AFA kommer i besiddelse af oplysninger, som viser at lejerens betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalingen giver endvidere AFA ret til at ophæve alle aftaler med lejeren.

7.2. Såfremt der indgives anmeldelse om betalingsstandsning eller afsiges konkursdekret over lejer, er AFA berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning og gøre det fulde krav i henhold til aftalen gældende over for lejer eller dennes konkursbo.

8. VÆRNETING

Tvister mellem AFA og lejer – med udspring i nærværende aftale – indbringes ved retten i Aarhus som værneting. I tilfælde af at tvisten henhører under landsret i første instans, er Vestre Landsret aftalt som værneting.

Kontakt os

Mangler du svar - så står vi klar!
Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt. Skal det gå endnu hurtigere så ring på 36 34 24 00.

Start typing and press Enter to search